گزارش تصویری از عزاداران کنیایی در محرم

شیعیان کنیایی مانند هر سال با آوردن دسته های عزاداری به خیابان ها، مراسم عاشورا را پاسداشتند.